Informacije
title

Pravo na pristup informacijama


Sve informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Hrvatski konjički savez kao tijelo javne vlasti dostupne su prema Zakonu o pravu na pristup informacijama zainteresiranim ovlaštenicima prava na informaciju. Korisnik prava na informaciju je svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba.

Pravo na pristup informaciji korisnik ostvaruje podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva. Ako se zahtjev podnosi pisanim putem potrebno je ispuniti obrazac Zahtjev za pristup informacijama i uputiti ga službeniku za informiranje u Hrvatskom konjičkom savezu. Odlukom Glavnog tajnika Hrvatskog konjičkog saveza službenikom za informiranje imenovana je Martina Hercigonja.

Kontakt adresa:
Hrvatski konjički savez
Trg Krešimira Ćosića 11, 10000 Zagreb

e-mail: ured@konjicki-savez.hr
Radno vrijeme: od ponedjeljka do petka od 
8:00 do 16:00 sati, rad sa strankama od 11:00 do 13:00 

sati